United StatesNew YorkShandakenJ. Rocco's Restaurant

J. Rocco's Restaurant
7159 New York 28, Allaben Shandaken, New York 12480 United States

$1,260,000
 Get directions
 

Select Sotheby's International Realty

Sherret Chase
  • Associate Real Estate Broker
270 Broadway
Saratoga Springs, New York 12866 United States